• Velkommen til Herøy Nordland
  • Morgengry på Herøy
  • Velkommen Herøy Nordland
  • En fanatisk skjærgård
  • Et eldorado for padling og kajak
  • Et fantastisk plass for fisketurer

Velkommen til Herøy!

Herøy har vært egen Kommune siden 1862. Kommunenummer er 1818.

Herøy ligger midt på Ytre Helgeland, og består av øyer, holmer og skjær. Landareal 63,97 Km2, vannareal 0,62 Km2. Kommunen er den fjerde minste i Nordland fylke. Høyeste punkt er Varøya ved Øksningan med 121 m.o.h. Størsteparten av Herøyfjerdingene er bosatt på de største øyene, Nord-Herøy, Sør-Herøy, Tenna, Øksningan, Seløy og Staulen, som i dag er sammenknyttet med broer. Bosetningen forøvrig er i øykretsene Brasøy, Prestøy, Husvær og Sandvær.

Sommeren 1999 ble Herøy knyttet til nabokommunen Dønna med bro. Kommunen grenser i sør til Vega, i øst til Alstahaug og i nord til Dønna. Funn viser at Herøy har vært bebodd i minst 1000 år.

Området ble tatt i bruk av jakt-og veidefolk som så muligheter for å høste av de rike fiske-og dyreforekomstene her ute. Etter hvert ble veidefolket bofast, og allerede i tidlig middelalder var det fast bosetting på de sentrale øyene. Oppdrett og fiskeri utgjør hovednæringen i Herøy Kommune.

Fra begynnelsen av 1970 årene har Herøy vært en foregangskommune når det gjelder havbruk og lakseoppdrett. Ellers har Kommunen flere fiskemottak og foredlingsbedrifter, servicebedrifter for fiske og havbruk, flere små mekaniske verksteder med slip og tjenesteytende næringer som, handel, kommunikasjon samt statlig og kommunal virksomhet.

I Herøy og omkringliggende distrikt finner man verdens største skjærgård. Her kan en ta dagsturer og uketurer i en unik skjærgårdspark, og oppleve natur, fugleliv og fiske på nært hold.

Avstand til Sandnessjøen er ca 15 km. Reisetid fra Søvik til Flostad er ca 25 med ferge, og 15 min med hurtigbåt fra Sandnessjøen til Flostad.


Sandsundvær

Torsdag 22. januar 1901 omkom 34 menesker på Sandsundvær i Herøy Kommune. Årsaken til ulykken var i hovedsak springflo i kombinasjon med sterk vind. På ulykkesdagen var det 254 mennesker der ute. Kun en familie skal ha bodd der fast; resten kom dit på vinterfiske og bodde i buer. Ødeleggelsene begynte allerede to timer før full flo, som skulle være kl.13.07.Det første som ble tatt var en vedstabel. Etter hvert begynte sjøen å plukke på buene, og båtene slet seg og ble knust mot land. Ettersom Sandsundvær består av lave holmer, var det få trygge steder folket kunne flykte til. De som ble stående igjen på de mest utsatte holmene, holdt seg fast i tau og kjettinger. Men den iskalde sjøen var etter hvert full av livsfarlig vrakgods, og det sies at mange av di som døde, ble slått i hjel av påler og planker som de ikke kom seg unna.
Ulykken skjedde altså på formiddagen, i dagslys. Omkring halvparten av buene ble tatt av uværet. De døde ble lagt i en egen bu. Folket hjalp hverandre så godt de kunne, der de lå værfast langt ute i havgapet. De fryktet at de skulle bli utsatt for samme fryktelige opplevelse når floa kom igjen i nattemørket.
En kan gjerne tenke over hva slags stemning det måtte være på Sandsundvær de tre dagene uværet varte; før folket kom seg innover og fikk varslet om ulykken.
Fordi dette er en ulykke som er knyttet til fiskeriene i fiskerikommunen Herøy, er det en spesielt viktig del av vår lokalhistorie. 34 mennesker omkom altså i Sandsundvær-ulykken. Av de 25 som ble funnet, ligger 21 gravlagt i eget gravsted på Herøy gamle kirkegård, mens 4 er gravlagt i Leirfjord Kommune. 9 ble aldri funnet...

I 1997 ble kirkespillet "Vaart Daglige Brød" oppført for første gang.
Spillet er bygget over Sandsundvær-ulykken. Manus er skrevet av Ståle Botn, og musikken er komponert av Reidar Moursund.
CD med musikk fra Kirkespillet, og hefte om Sandsundvær-ulykken fås kjøpt ved henvendelse til Reidar Moursund 8850 Herøy. Tel: 41855006


Petter Dass

Nordlands store dikterprest Petter Dass ble født på Herøy 1647. Far: Peiter Pittersen Dundas fra Dundee i Skottland. Mor: Maren Falck, datter av Helgelands fogd. Minnestein over dikterpresten er reist på Nord-Herøy. Petter Dass fødested kan du besøke på Herøy. Du finner det ca 5 km fra Flostad fergeleie på hovedøya Nord-Herøy.
««--[Nord-Herøy gård. Petter Dass fødested] Gården ligger ca.5 km fra fergeleiet på Flostad. Gården holdes i hevd av eierne Eva og Kornelius Dahl, som driver aktiv gårdsdrift på stedet.««--[Her kan du lese om hans fødested] Bautaen inneholder kort og grei informasjon om Petter Dass og hans fødested på Nord-Herøy.

 ««--[Minnestein over Petter Dass] Minnesteinen ligger lett tilgjengelig like ved Nord-Herøy gård.Herøy kirke

Herøy kirke er en steinkirke hvor den eldste delen har et romansk preg. Den er bygget i kleberstein i siste halvdel av 1100-tallet. Kirken er den eneste nord for Trondheim med apsis (halvsirkelformet utbygg, oftest bestemt til plassering av alteret). Inne i koret er det synlig seks signingskors oppe på veggen.
Kirken blir også kalt Helgelandskatedralen. Altertavlen og prekestolen er fra 1760.


Sport

Herøy stadion: Tatt i bruk 1991. Anlegget har 4 løpebaner a` 400m og 6 løpebaner a` 100m på oppløpssiden, garderobeanlegg med lager, møterom og kiosk. Vedr. utleie: Kontakt teknisk etat v/ Bjarne Nikolaisen. Tel: 75 05 81 04

 

 

Herøy stadion er et av de flotteste idrettsanlegg i Nordland. Anlegget bærer preg av meget godt vedlikehold, og har en flott gressmatte i tillegg til løpebane og plass for andre aktiviteter. Anlegget ligger på Nord-Herøy, og her arrangeres ofte ulike idrettsarrangementer. Kommunen har satset mye på idrett, og fostret mange flinke idrettstalenter.Herøyhallen: aktivitetsflate 1125m2. Merkede baner: badminton, håndball, basket, innebandy og volleyball. Vedr. utleie: Kontakt Kulturkontoret v/ Jan Nikolaisen Tel: 75 05 83 71
Herøyhallen er Herøys nye storstue og ble tatt i bruk i 1999. Hallen ligger på Sør-Herøy i tilknytning til Herøy Sentralskole, og nært Herøy Kirke og Herøy Bygdesamling. Hallen er en flerbrukshall, noe som bidrar til at mange ulike aktiviteter avikles og arrangeres i hallen. Det har også vært avholdt konserter med stor suksess og publikumstilstrømning. Bl.a. har Hellbillies, Dænsebandet, Åge Aleksandersen, DDE, og Jonas Fjeld har hittil gjestet hallen. Det har også vært avviklet EM-kamp i Volleyball mellom Norge og Danmark.

Salvatnet naturreservat

UTM-KORDINATER: VP 78-79, 22. Høyde over havet 5-20 m. GNR/ BNR: 5/1, 5/3, 5/19, 5/38, 5/60, 5/61, 5/257, 5/329, 5/423. AREAL: 230 DAA, Herav ca 90 DAA vannareal

Salvatnet naturreservat ble fredet ved kongelig resolusjon av 19. 12. 1997. Salvatnet ligger på Nord-Herøy og er omgitt av lave, delvis bjørkeskogkledte bergknauser samt myr og heiområder. Vatnet er grunt og langstrakt med mange vegetasjonsrike bukter og viker, og med store skjellsandavsetninger. De frodige vegetasjonsbeltene avgrenses mot stranda hovedsakelig av svaberg. I vannets vestende er det et større høgstarrsumpområde med overgang til fukteng som grenser inn til kulturmark. Store deler av vannflata er dekt av vanlig tjønnaks. Salvatnet framtrer som et av de ornitologiske mest betydningsfulle blandt de tallrike våtmarksområder av tilsvarende kategori på Helgelandskysten. Av hekkende våtmarksfugl finner vi innslag både av flere kravfulle ande-og vadefugler med sørlig utbredelse og flere kravfulle nordlige arter. Salvatnet har videre en høy hekkebestand av relativt vanlig forekommende gressender, og er et svært viktig vårtrekkområde for bl.a sangsvaner. En del vadere hekker inntil vatnet. Hittil er 22 ulike våtmarksarter registrert i området.


Herøy Bygdesamling

Herøy Bygdesamling ligger på Sør-Herøy like ved kirken Herøy Bygdesamling inneholder bl.a. en av fylkets mest omfangsrike samlinger i forbindelse med fiske og fangst. Tel: 75 05 82 57


Aldersheim

Herøy Omsorgsenter ligger flott til i sentrum, med fin utsikt over Herøysundet. Institusjonen har et anneks og skjermet avdeling i tillegg til sykehjemsplasser. Trygdeboliger ligger i nær tilknytning til stedet.  Pleie og omsorgskontor Pleie og omsorgsleder / eksped. Avd. Nord / Sør Nord / Sør Mob. Avd. Sykehjemmet / skjermet avd. Sykehjemmet Valsåsen Trygdebolig. Tel: 75 06 80 38 - 75 06 80 30 Tel: 75 05 88 00 Tel: 75 05 83 91 Tel: 94 89 38 37 Tel: 75 06 80 35 Tel: 75 06 80 37 Tel: 75 05 83 42

Til toppen